Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony. z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO"). Wprowadza ono szereg zmian, istotnych zwłaszcza dla rynku online. Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy my, jako właściciel serwisu z którego właśnie korzystasz. Nasze pełne dane znajdziesz w polityce prywatności dostępnej na naszej stronie. W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody, o które prosimy Twoje dane zostaną przekazane do naszych Zaufanych Partnerów. Ich pełną listę możesz zawsze sprawdzić w naszej polityce prywatności.

W celu świadczenia najwyższej jakości usług zarówno my, jak i nasi Zaufani Partnerzy na naszej stronie korzystamy z tzw. plików cookie w celu: lepszego doboru prezentowanych treści, personalizowania reklam a także w celu analizowania ruchu na stronie. Niektóre podmioty trzecie wymagają Twojej zgody na zbieranie danych, aby móc wyświetlać Ci spersonalizowane treści i reklamy. Dzięki takiemu wykorzystaniu technologii cookie jesteśmy w stanie emitować reklamy jak najlepiej dopasowane do Twoich preferencji.

 Klikając przycisk „Rozumiem, dziękuję" lub zamykając to okno zgadzasz się na postanowienia zawarte powyżej.

W każdej chwili możesz edytować wyrażone zgody (również całkowicie je wycofać) postępując zgodnie z instrukcją na stronie naszej polityki prywatności.

Zapytanie ofertowe 2020r.

  • Drukuj

 

         

Niemodlin, 14.05.2020 r.

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/05 /2020 na transport uczestników na zajęcia organizowane w 2020 r. w ramach projektu

pn. „Aktywni i samodzielni”

 

 

Zarząd Niemodlińskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego „Nadzieja” zaprasza do składania ofert na transport uczestników na zajęcia organizowane w ramach projektu pn. „Aktywni i samodzielni”.

 

I. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi transportu dla uczestników projektu „Aktywni i samodzielni ” (zwane dalej Projektem) na zajęcia realizowane od 01.06.2020r . do 31.03 r. w 2021 r. do Niemodlina, ul. Wojska Polskiego 3.

Zamawiający przedstawi Wykonawcy comiesięczny harmonogram przejazdów w terminie do 5. dnia każdego miesiąca.

Trasa poranna to 46,5 km  , popołudniowa to 46,5 km.

Trasa obejmuje miejscowości : Krasną Górę- Grabin- Niemodlin- Wydrowice- Tułowice- Szydłów- Michałówek- Niemodlin (kolejność miejscowości dowolna)

Uczestnicy powinni być przywiezieni na zajęcia na godz.8.30 i odebrani od godz. 14.30- 14.45.

2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wśród uczestników projektu znajdują się osoby niepełnosprawne, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową.

3. Osoba niepełnosprawna ma prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy ze strony kierowcy przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu.

4. Świadczenie usług transportowych realizowane będzie na określonych trasach w obrębie gminy Niemodlin i Tułowice. Trasa przejazdu będzie ustalana przez Wykonawcę z Zamawiającym.

5. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca rozliczany będzie na podstawie rzeczywistej liczby przejechanych kilometrów wg stawki wskazanej w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1).

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

Część I

  1. Usługa będzie świadczona dla grupy maksymalnie 5-11 osobowej.Trasa dowozu pozwala na dowiezienie uczestników w 2 grupach.

  2. Wykonawca zapewnia środek transportu od 5 do 11 miejsc pasażerskich spełniający wymogi bezpieczeństwa i higieny dla podróżnych, dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych lub zabezpieczający możliwość przewozu takich osób.

III. Kod CPV:

60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu.

Wymagania formalne w stosunku do Wykonawców:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) o udzielenie zamówienia może ubiegać się podmiot niepowiązany kapitałowo i osobowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oferenci są zobowiązani dołączyć do oferty wypełniony formularz ofertowy (zał. nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) oraz oświadczenie (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania). Nie złożenie oświadczenia będzie wiązało się z odrzuceniem oferty z powodu braków formalnych.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

Należy podać cenę za 1 km. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zapytania ofertowego nr 1/05/2020 oraz obejmować koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia.

Należy dołączyć aktualny (nie starszy niż 3 m-ce) odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS Wykonawcy (jeśli dotyczy).

 

VI. Miejsce i termin realizacji usługi:

  1. Miejsce: województwo: opolskie, opolski, gmina Niemodlin i Tułowice.

2. Termin realizacji umowy: Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania usług transportowych wg harmonogramu Zamawiającego składanego comiesięcznie do 5. każdego miesiąca w okresie od podpisania umowy do 31 marca 2021 r.

 

VII. Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny w oparciu o analizę formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1.

Wagi punktowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert:


- Kryterium nr 1: Cena usługi – maximum 70 pkt, punkty przyznawane będą wg wzoru:

 

Najniższa oferowana cena brutto

------------------------------------------------x 70 = liczba pkt

Cena brutto badanej oferty

 

- Kryterium nr 2: Doświadczenie w przewozach osób – maximum 30 pkt., punkty przyznawane będą wg zestawienia:

Doświadczenie w przewozach osób

Opis przebiegu doświadczenia

Liczba pkt

do 2. lat

 

10

od: powyżej 2 lat do 5 lat

 

20

powyżej 5 lat

 

30

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli spełniania przez Wykonawcę w/w warunku przez cały okres realizacji zamówienia.
Maksymalna liczba pkt do uzyskania wynosi 100.

 

VIII. Dodatkowe warunki.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
3. W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności Wykonawcą.

 

IX. Osoba uprawniona do kontaktu z potencjalnymi Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest Małgorzata Nieckarz
tel. 609212662, e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

X. Sposób i forma złożenia oferty:

1.Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej wyłącznie na formularzu ofertowym stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego nr 1/05/2020 i wraz z załącznikami dostarczyć

pocztą tradycyjną na adres Niemodlińskie Stowarzyszenie Dobroczynne”Nadzieja”, ul. Wojska Polskiego3, 49-100 Niemodlin lub pocztą elektroniczną (zeskanowana podpisana oferta wraz z załącznikami) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

Kompletna oferta wraz z dołączonymi dokumentami powinna posiadać dopisek / temat(mail) :

 

Oferta na transport uczestników na zajęcia 2020-2021, projekt „Aktywni i samodzielni. Nie otwierać przed: 28 maja 2020 r. do godz. 14.00.

 

 

 

2. Ofertę należy złożyć do dnia 28 maja 2020 roku do godz.14.00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Po dokonaniu analizy ofert oraz rozpatrzeniu – zgodnie z zasadą konkurencyjności – przedłożonych ofert, Zamawiający poinformuje Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wynikach postępowania umieszczona będzie na stronie internetowej Zamawiającego: https://nadzieja-niemodlin.pl

 

 

Załączniki:

Załącznik 1.

Załącznik 2.

Przewodnicząca Zarządu

Małgorzata Nieckarz